Disclosures

Statische bekendmakingen over de totstandbrenging en de verspreiding van beleggingsaanbevelingen

De gegevens op deze website worden louter ter informatie medegedeeld en zijn in geen geval een persoonlijke aanbeveling met betrekking tot financiële producten of diensten. BNP Paribas controleert regelmatig en zorgvuldig de informatie op deze website. Deze informatie kan gewijzigd worden.

BNP Paribas NV dient de belangen van zijn klanten, houdt de integriteit van de markt in stand en zet in op het vertrouwen van beleggers. Als onderdeel van de acties om elk belangenconflict [1] tijdens de totstandbrenging en verspreiding van beleggingsaanbevelingen te voorkomen, voerde BNP Paribas een aangepast kader in.

De volgende hulpmiddelen worden gebruikt om mogelijke belangenconflicten die afbreuk kunnen doen aan de objectiviteit van de aanbeveling, te identificeren en te beheersen:

 • Doeltreffende organisatorische maatregelen: aangepaste informatiebarrières, transacties voor eigen rekening, wall crossing, beheer van materiële niet-publieke informatie [2] (bevoorrechte informatie of MNPI).
 • Operationeel beleid met betrekking tot het voorkomen, opsporen en beheersen van belangenconflicten, voornamelijk beleidslijnen inzake beleggingsonderzoek en de totstandbrenging en verspreiding van beleggingsaanbevelingen.

Basisprincipes van het beheer van belangenconflicten bij de totstandbrenging en verspreiding van beleggingsaanbevelingen:

 1. In het kader van hun activiteiten treden BNP Paribas en/of zijn verbonden ondernemingen (en nauw verbonden personen) waarschijnlijk in verschillende hoedanigheden op. Bij de totstandbrenging en verspreiding van beleggingsaanbevelingen kunnen de belangen van BNP Paribas en/of zijn verbonden ondernemingen (en de belangen van nauw verbonden personen) mogelijk in conflict komen met die van onze klanten.
  Als antwoord op een belangenconflict kan BNP Paribas:
  - het belangenconflict beheersen wanneer organisatorische maatregelen, zoals informatiebarrières, het mogelijk maken om de situatie op een aanvaardbare manier op te volgen (permanente informatiebarrières of ad-hoc barrières);
  - het belangenconflict indien mogelijk bekendmaken en de toestemming van de klanten verkrijgen;
  - in bepaalde gevallen weigeren om op treden en een rol te spelen, als noch organisatorische maatregelen, noch bekendmaking geschikt zijn voor de situatie;
  - informatiebarrières zijn gebaseerd op fysieke organisatorische maatregelen, zoals afzonderlijke lokalen, beperkte toegang tot bepaalde locaties of voor bepaalde personen, beperkingen voor de toegang tot IT. BNP Paribas heeft een toezichtstructuur ingevoerd waarin medewerkers van de 'privé zijde' niet rapporteren aan medewerkers van de 'publieke zijde' tenzij de manager boven de barrière staat. Door hun bedrijfsactiviteiten kunnen bepaalde medewerkers (in business lines of functies) inderdaad steeds bevoorrechte informatie ter beschikking hebben over een aanzienlijk aantal emittenten zonder enig proces van wall crossing. Deze medewerkers worden geclassificeerd als 'staan boven de barrière'.
 2. Professionelen – dit zijn financiële analisten, leden van onderzoeksteams, verkopers, handelaars of andere natuurlijke personen die werken met een arbeidsovereenkomst voor BNP Paribas en die beleggingsaanbevelingen tot stand brengen. Dergelijke personen mogen niet beïnvloed worden door andere belangen dan die van de BNP Paribas Groep [3].
 3. Professionelen die meewerken aan de totstandbrenging van beleggingsaanbevelingen worden deels betaald op basis van de rentabiliteit van BNP Paribas. Deze rentabiliteit is het resultaat van handelsactiviteiten, marktactiviteiten, investment banking, private banking, retail banking en andere activiteiten van de BNP Paribas Groep.
  De bezoldiging van deze professionelen is onderworpen aan de toepassing van:
  - Richtlijn 2013/36/EU betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, en
  - de ESMA-richtsnoeren voor beloningsbeleid en beloningspraktijke
 4. Professionelen die beleggingsaanbevelingen tot stand brengen zijn absoluut niet bevoegd om een oneigenlijk financieel voordeel te verwerven dat hun beoordelingsvermogen en onpartijdigheid in vraag zou stellen.
 5. Professionelen die beleggingsaanbevelingen tot stand brengen dienen de financiële instrumenten die ze in hun bezit hebben, en op dewelke de aanbeveling slaat, bekend te maken. Professionals moeten voldoen aan elk van toepassing zijnde beleid rond persoonlijke transacties / transacties voor eigen rekening en ze zijn onderworpen aan een aangepaste classificatie wat betreft de 'gevoeligheid'.
 6. Professionelen die onderworpen zijn aan de bekendmakingsplicht en die beleggingsaanbevelingen tot stand brengen, kunnen:
  - optreden als tegenpartij, financiële instrumenten van de ondernemingen die worden vermeld in beleggingsaanbevelingen kopen of verkopen;
  - optreden als marktmaker of liquiditeitsverschaffer in de financiële instrumenten van de ondernemingen die worden vermeld in beleggingsaanbevelingen.
 7. Het is mogelijk dat BNP Paribas en/of zijn verbonden ondernemingen:
  - de afgelopen twaalf maanden leadmanager of co-leadmanager is geweest van een openbare aanbieding van financiële instrumenten van een onderneming die vermeld wordt in beleggingsaanbevelingen;
  - de afgelopen twaalf maanden partij was bij een overeenkomst met de emittent met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten en nevendiensten (overeenkomstig delen A en B van bijlage I van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten [4]);
  - een relatie heeft die de objectiviteit van de beleggingsaanbevelingen kan schaden.
  In dat geval wordt deze informatie bekendgemaakt.
 8. BNP Paribas en/of zijn verbonden ondernemingen zijn geen partij bij een (voorafgaande) overeenkomst met de emittenten aangaande de totstandbrenging van een beleggingsaanbeveling.
 9. BNP Paribas en/of zijn verbonden ondernemingen staan emittenten niet toe om niet-gepubliceerde aanbevelingen te herzien of in te kijken, behalve voor onderzoek (herziening van de feiten en cijfers).
  Beleggingsaanbevelingen moeten vertrouwelijk behandeld worden tot ze verspreid worden.
 10. Alle beleggingsaanbevelingen moeten eerlijk zijn, mogen niet misleidend zijn, moeten gebaseerd zijn op objectieve criteria, en ze moeten in het belang zijn van de klanten van BNP Paribas. De basis waarop ze werden opgesteld moet gedragen worden door een grondig due-diligence onderzoek en de relevante gegevens. Onnodige sensatiezucht, geruchten of buitensporig provocerend taalgebruik moeten vermeden worden.
  Elke opinie of analyse in de beleggingsaanbeveling moet aantoonbaar eerlijk, volledig en evenwichtig zijn, moet gebaseerd zijn op een solide en grondige analyse en moet te goeder trouw uitgegeven zijn. De beleggingsaanbeveling mag nooit geschreven worden met het doel potentiële beleggers te misleiden.


[1] Belangenconflict: een situatie waarin, bij de uitvoering van een activiteit, de belangen van BNP Paribas en/of zijn klanten en/of zijn medewerkers rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig zijn. Een belang is de bron van elk voordeel van welke aard dan ook, hetzij materieel of immaterieel, professioneel, commercieel, financieel of persoonlijk.

[2] Bevoorrechte informatie:

Informatie die concreet is, niet openbaar werd gemaakt en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer financiële instrumenten (waaronder grondstofderivaten en emissierechten) of emittenten van financiële instrumenten en die, indien ze openbaar zou worden gemaakt, de koers van die financiële instrumenten aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden.

Voor personen die belast zijn met de uitvoering van orders met betrekking tot financiële instrumenten, behelst het informatie die door een klant wordt verstrekt en die verband houdt met de lopende orders van de klant in financiële instrumenten.

[3] BNP Paribas Groep: BNP Paribas NV en al zijn dochterondernemingen, die geconsolideerd kunnen zijn door wereldwijde of proportionele integratie, of al zijn organisatorische, operationele en functionele entiteiten (polen, functies, business lines, grondgebieden).

[4] Deel A en B van bijlage I van Richtlijn 2014/65/EU:

DEEL A Beleggingsdiensten en -activiteiten

(1) Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot een of meer financiële instrumenten;
(2) Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;
(3) Het handelen voor eigen rekening;
(4) Portefeuillebeheer;
(5) Beleggingsadvies;
(6) Het overnemen van financiële instrumenten en/of het plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;
(7) Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;
(8) Het exploiteren van een MTF;
(9) Het exploiteren van een OTF.

DEEL B Nevendiensten

(1) Het bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer en met uitsluiting van het aanhouden van effectenrekeningen bovenaan de houderschapsketen.
(2) Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in een of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt.
(3) Het adviseren van ondernemingen op het vlak van kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede het verlenen van advies en van diensten op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen.
(4) Valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verlenen van beleggingsdiensten.
(5) Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten.
(6) Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten.
(7) Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 10 van deel C, voor zover deze in verband staan met de verlening van beleggings- of nevendiensten.

Raadpleeg deze pagina op een computer of een tablet voor een volledig overzicht van de disclosures.

Top